1. NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA - SPLOŠNO

 

Splošni pogoji Plesne šole Superstar (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Plesne šole Superstar ter Kulturno umetniškega društva Superstar (v nadaljevanju Plesna šola Superstar) in zavezujejo vsakega, ki je s Plesno šolo Superstar v pogodbenem razmerju.

 

Pogodbeno razmerje med Plesno šolo Superstar, kot ponudnikom in izvajalcem storitev in sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka ali udeleženec), nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.superstar.si ali odda prijavnico izvajalcu storitev na lokacijah, kjer se storitev izvaja in se udeleženec naveden na prijavnici udeleži vsaj dveh vaj/delavnic. Prijavnice stranka ne more oddati, če se ne strinja s Splošnimi pogoji. Z nastankom pogodbenega razmerja med Plesno šolo Superstar in stranko, se stranka zaveže, da bo spoštovala in ravnala v skladu s Splošnimi pogoji.

 

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati zakoniti zastopnik (starš, skrbnik).

 

2. INFORMACIJE

 

Informacije in svetovanje so dostopni:

- na spletni strani: External link opens in new tab or windowwww.superstar.si,

- po telefonu: 041 736 944 vsak delovnik med 14.00 in 20.00,

- preko e-pošte External link opens in new tab or windowinfo@superstar.si in

- osebno na lokacijah, kjer delavnice potekajo v času izvajanja programa po urniku.

V času počitnic in praznikov delavnic ne izvajamo, razen izjemoma (zaradi izpolnitve števila predvidenih ur za posamezni program, zaradi priprav na tekmovanja in drugo).

 

 3. VPIS

 

V plesni program se udeleženec vpiše, ko izpolni prijavnico in oddajo le-te prek spletne strani ali prijavnico izpolni v Plesni šoli Superstar. Po oddaji prijavnice preko spletnega obrazca prejme udeleženec oz. plačnik storitve obvestilo o oddani prijavi na naslov naveden v prijavnici. Vpis v program pomeni začetek pogodbenega razmerja med Plesno šolo Superstar in udeležencem oz. njegovim zakonitim zastopnikom, če udeleženec ni polnoleten. Pogodbeno razmerje je sklenjeno za določen čas in velja od dneva vpisa do konca šolskega leta. Trajanje posameznega programa velja od dneva pričetka prve vaje do 30.6.2023.

 

Udeleženec bo prejemal račune za plačilo vadnine na e-naslov naveden na prijavnici. Vadnina je zaračunana skladno z veljavnim cenikom, ki je objavljen na oglasni deski in na spletni strani Plesne šole Superstar. Vadnina mora biti plačana do roka plačila navedenega na računu oz. najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec (velja za celoletni plesni program).

Na vaji je možna prisotnost le ob poravnani vadnini.

Če po vpisu in obisku ene uvodne vaje udeleženec ne želi več obiskovati plesnega programa, se prijavnica po preteku 30 dni uniči in že izstavljen račun stornira.

 

4. IZPIS ALI PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA


Tekom leta se lahko udeleženec izpiše iz plesnega programa na način, da sam oz. starš/skrbnik o izpisu obvesti Plesno šolo Superstar po elektronski pošti. Če se udeleženec izpiše sredi meseca ali sredi plesnega sklopa, mora za tekoči mesec poravnati vadnino v celoti ne glede na to ali se izpiše na začetku ali na kocnu meseca/sklopa. Izpis velja z naslednjim mesecem.

 

Če zaradi premajhnega števila udeležencev med letom Plesna šola Superstar preneha z izvajanjem programa, zavezancem “celoletnega programa” ni potrebno doplačati razlike do redne cene, če se programa ne izvaja celo šolsko leto. Kadar preneha udeleženec po lastni odločitvi, torej se brez razlogov zdravstvene narave izpiše sredi šolskega leta, je razliko do redne cene potrebno plačati za vse pretekle mesece, ko je udeleženec koristil popust za vpis v celoletno plesno šolo, saj se z izpisom prekine pogoj za uveljavljanje popusta (obiskovanje programa od vpisa in do konca šolskega leta).

 

POZOR - Posebno opozorilo:

V kolikor se tečaji/ posamezne vaje, zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni oziroma karanten, izvedejo preko spleta (posnetki vadbe, vadba preko zooma…), veljajo enaki plačilni pogoji, le da se za osnovo obračuna 75% cene iz cenika.

 

5. OBDOBJE IZVAJANJA PROGRAMOV

 

Vsi programi potekajo celo šolsko leto od septembra tega leta, do junija prihodnjega leta, skupaj 10 mesecev 1 x, 2 x ali večkrat na teden. Plesnih programov ne izvajamo v času šolski počitnic in praznikov, ki so dela prosti dnevi in objavljeni tudi tukaj:

- jesenske počitnice: 30.10. - 3.11.2023,

- novoletne počitnice: 25.12.2022  – 2.1.2024,

- zimske počitnice: 26.2. - 1.3.2024, 

- prvomajske počitnice: 27.4. - 3.5.2024,

- poletne počitnice 25.6. - 31.8.2024.

Zaradi praznikov odpadejo vsi termini programov tudi:

- v nedeljo, 24.12.2023,

- v četrtek, 8.2.2024,

- v nedeljo, 31.3. in ponedeljek, 1.4.2024 ter

- v torek, 25.6.2024.

 

6. CENIK STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

 

CENIK


Cenik je izobešen in na vpogled v prostorih, kjer se izvajajo programi in objavljen na spletni strani www.superstar.si pod zavihkom cenik (External link opens in new tab or windowhttp://superstar.si/cenik.html). Pravtako so v ceniku opredeljeni popusti za družinske člane in drugi popusti, ki niso vezani na odsotnost. Plesna šola Superstar si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na spletni strain External link opens in new tab or windowwww.superstar.si in v prostorih, kjer se izvajajo programi, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

 

VADNINA


Za udeležbo v izbranem programu je potrebno plačati vadnino. V kolikor udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik ne plača vadnine za tekoči mesec do konca meseca ali v plačilnem roku, ki je zapisan na računu, udeleženec ne more pistopiti k nadaljevanju programa v mesecu ali sklopu, ki sledi. Plačilo vadnine je zavedeno v informacijski sistem Superstar. Zaradi kontrole pristopa, na vsaki delavnici/tečaju kontroliramo prisotnost udeležencev.

 

Plačilo vadnine, članarine in drugih mesečnih prispevkov mora udeleženec poravnati (mesečno) z nakazilom na transakcijski račun, ki je naveden na računu ter v plačilnem roku, ki je navedena na računu.

 

Vadnina in članarina se obračunavata mesečno, pavšalno, ne glede na število posameznih vaj v posameznem mesecu razen za odrasle programe in programe, ki jih izvaja Plesna šola Superstar izven svojih prostorov v vrtcih in šolah, kjer se obračunavajo za 4 vaje oz. glede na opis programa npr. poročni tečaj 3 vaje po 60 min.

 

V kolikor udeleženec zamudi plačilni rok, mu Plesna šola Superstar pošlje prvi opomin, v kolikor udeleženec dolga še vedno ne poravna v roku, ki je naveden na opominu, se mu pošlje še drugi opomin.

Stroški opomina, v primeru zamude plačila, se udeležencu dodatno zaračunajo. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, Plesna šola Superstar zoper udeleženca sproži sodni postopek z namenom poplačila dolga.

 

Če  račun udeležencu ni izstavljen v roku 30 dni od dneva vpisa ali od preteka posameznega sklopa delavnic, je dolžnost udeleženca oz. njegovega zakonitega zastopnika, da Plesno šolo Superstar o tem obvesti.

 

Za dokazila o plačilu svetujemo, da jih udeleženec  shranjuje, saj le s tem dokazuje svoje plačilo vadnine.


ODSOTNOST


Odsotnost z vaj/delavnic pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ali naknadnega vpisa v skupino.

Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov (šolski nastopi, podaljšane počitnice, šola v naravi, praznovanje rojstnega dne, obveznosti v šoli...) od vadnine ne odštevamo v obliki popusta ali prenosa v naslednje obdobje. Slednje odsotnosti lahko udeleženc nadoknadi z obiskom druge plesne zvrsti ali iste v drugem kraju.

 

V primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe se udeležencu pri plačilu vadnine upošteva popust za sorazmerni delež odsotnosti, a le na podlagi pisnega obvestila pred odsotnostjo ali največ 14 dni po pričetku odsotnosti na info@superstar.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi:

- pri programih, ki se izvajajo 1 x tedensko, kadar gre za odsotnost najmanj iz dveh zaporednih vaj/delavnic,

- pri programih, ki se izvajajo 2 x tedensko, kadar gre za odsotnost najmanj iz štirih zaporednih vaj/delavnic.

 

V primeru naknadnega vpisa v skupino se udeležencu vadnina za program zaračuna za preostanek vaj v mesecu vpisa.


Na podlagi opravičene odsotnosti, ki jo upoštevamo pri plačilu, udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik poravna vadnino za preostanek vaj za mesec v skladu s spodnjim cenikom:

- za vse programe, ki potekajo 1x tedensko se obisk vaje obračuna 12 eur na vajo,

- za vse programe, ki potekajo 2 x tedensko, se obisk vaje obračuna 11 eur na vajo.

 

Že vplačano vadnino vračamo v celoti samo v primeru, da tečaj odpade zaradi premajhnega števila vpisanih in pod pogoji, ki so določeni v Plačilnih pogojih Plesne šole Superstar.

 

7. ODGOVORNOST IN NEZGODNO ZAVAROVANJE


Udeležba na plesnih vajah/treningih/delavnicah je prostovoljna in na lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje udeleženca ni vključeno v ceno storitev. Nezgodno zavarovanje za morebitna tekmovanja, festivale in nastope v tujini urejajo stranke same.

 

8. OBISK DELAVNIC


Na delavnico pride udeleženec vsaj nekaj minut pred pričetkom, da se pripravi in preobleče v opremo, ki vam jo svetujemo. Z delom pričnemo točno, zato se z zamujanjem potek dela moti. Odmori med vajami so kratki nekaj minut in jih določi pedagog po potrebi.

Predšolske in mlajše šolske otroke starši oddate pedagogu pred vhodom v dvorano (ali stavbo,kdar gre za poostrene covid ukrepe), kjer se izvaja program in jih prevzamete ob koncu ure ponovno tam, kjer ste jih oddali. Dodatnega varstva nimamo organiziranega, zato prevzemamo odgovornost za otroke samo v času trajanja delavnic.

Starejši šolski otroci prihajajo v dvorane sami potem, ko ste jih starši/zakoniti zastopniki podučili o varnem prihodu in odhodu.

V posamezno delavnico vpisujemo samo do polne zasedenosti programa. V primeru, da na delavnico ni vpisano zadostno število udeležencev, si pridržujemo pravico odpovedati delavnice na dan in uro pričetka prve delavnice. V primeru odpovedi delavnice zaradi premajhnega števila vpisanih, že vplačano vadnino vrnemo v celoti.

Prosimo, da sledite obvestilom na oglasni deski, kje bodo obvestila v zvezi z nadomeščanji, dodatnimi delavnicami, razpisi tekmovanj, festivalov, obvestila za nastope in druga obvestila v zvezi z delovanjem Plesne šole Superstar.


9. URNIK


Plesna šola Superstar se obvezuje izpeljati vse termine v skladu z navedenim programom v času in na lokaciji razpisanega programa.

V primeru odsotnosti pedagoga poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile tečaj/delavnica odpade, vas o tem obvestimo pravočasno (običajno po telefonu ali s sms sporočilom) in le to nadomestimo po urniku z zamikom v naslednjem tednu ali v drugem terminu, po predhodnem dogovoru.  Urnik je objavljen na naslovu www.superstar.si pod zavihkom urnik (http://superstar.si/urnik.html).

 

10. UPORABA IN ČISTOČA DVORAN


V dvorane udeleženci vstopajo ustrezno obuti (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen v plastenkah, bidonih), gibanje domačih živali in prepovedan je neprimeren odnos do lastnine Plesne šole Superstar. V primeru neupoštevanja tega pravila morajo vadeči ob opozorilu pedagoga prostor zapustiti

Denarja vadnin v tem primeru ne vračamo.

V primeru poškodovanja katerekoli lastnine Plesne šole Superstar ali lastnine najemodajalca, ki daje Plesni šoli Superstar v najem svoje prostore, mora oseba, ki je odgovorna za poškodbo povrniti in poplačati vso povzročeno škodo. Denarja vadnin v tem primeru ne vračamo.

 

Zasedenost dvoran je znana vsem izvajalcem programov Plene šole Superstar. Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti pedagogov, le-ti morajo vse dodatne uporabe najaviti predhodno. Prosti termini dvorane se lahko najamejo ob prehodni rezervaciji in za plačilo najemne ure dvorane po ceniku.

 

11. GARDEROBE IN POZABLJENE STVARI

 

Garderobe ali garderobni prostori so na voljo udeležencem vseh programov na vseh lokacijah, kjer potekajo delavnice in niso fizično varovane. Stvari v garderobah pušča udeleženec na lastno odgovornost. Priporočamo, da vrednješe stvari vzamete s seboj v dvorano. Izgubljene in najdene stvari hranimo 30 dni, potem jih oddamo dobrodelnim organizacijam.

 

12. ODGOVORNOST V PRIMERU VIŠJE SILE

 

V primeru višje sile, to je okoliščin, ki so neodvine od volje osebja Plesne šole Superstar in jih ta ni mogle preprečiti, niti odpraviti ali se jim izogniti, in zaradi katerih Plesna šola Superstar določenega programa/vaje/delavnice ne more izvesti na način in v obsegu, kot je bilo prvotno dogovorjeno, Plesna šola Superstar ne odgovarja za škodo ter denarja od že vplačanih vadnin ne vrača.

 

13. OBVEŠČANJE O IZAJANJU AKTIVNOSTI

 

Plesna šola Superstar vse udeležence preko elektronske pošte občasno obvešča o izvajanju aktivnosti v zvezi s svojo redno in dodatno ponudbo.

 

14. ZAŠČITA IN VARSTVO AVTORSKE PRAVICE

Vsebina programov Plesne šole Superstar je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Plesni šoli Superstar. Snemanje koreografij in učnih programov Plesne šole Superstar s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno.

Vsebine, ki jih objavi Plesna šola Superstar je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena pa se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

 

15. POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Plesna šola Superstar se zavezuje, da z osebnimi podatki svojih udeležencev/stran uporavlja z najvišjo skrbnostjo in odgovornostji ter z upoštevanjem veljavne zakonodaje. Vsi zbrani podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen zaradi katerega so bili posredovani.

Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov so opredeljeni in določeni v posebni izjavi o varovanju osebnih podatkov, ki jo udeleženec oz. njegov zakoniti zastopnik preveri in potrdi ob oddaji spletne ali fizične prijavnice.

16. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ZARADI VIRUSA COVID – 19

 

Ker najraje plešemo in migamo v naših dvoranah, redno skrbimo, da tako tudi ostane.

Poskrebli smo:

- za razkuževanje (dnevno razkužujemo tla in po vsaki skupini razkužujemo odlagalne površine in površine, kjer se pogosto dotikamo),

- za prezračevanje (redno zračimo pred in po vadbi, kot tudi med samo vadbo),

- razkužila in milo (so na voljo na večih mestih),

- oznake (na tleh, da lažje ocenimo varno razdaljo).

Pravtako vas prosimo, da sledite ukrepom, ki so zapisani na spletni strani External link opens in new tab or windowwww.superstar.si pod zavihkom covid in so na kratko navedeni tukaj:

- na vadbo prihajamo samo zdravi,

- ohranjamo varno razdaljo do druge osebe,

- uporabljamo samo svoj bidon za vodo, svojo brisačo,

- upoštevamo higieno kašlja in rok, se ne dotikamo oči, ust in nosu,

- v primeru slabega počutja ostanemo doma.


17. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV


Vsebina splošnih pogojev prične veljati z dnem objave na spletni strani Plesne šole Superstar in se uporablja do do objave sprememb.


Plesna šola Superstar / September 2023